TiaSang
Thứ 6, Ngày 24 tháng 1 năm 2020
Không có ảnh

Gretchen Tessmer

Giới thiệu

Những cỗ máy lỗi

Điều cốt yếu nhất chúng tôi cần là một điểm tựa. Đủ gần gũi để nối kết hiện tại với quá khứ, đủ thân thuộc để quy tụ chúng ta khi thế giới sụp đổ tan tành.

29/08/2019 07:35 - Gretchen Tessmer