TiaSang
Thứ 5, Ngày 26 tháng 4 năm 2018
Không có ảnh

Jimena Canales

Giới thiệu

Einstein và Bergson - Cuộc tranh luận làm thay đổi nhận thức về thời gian

LTS: Bản dịch dưới đây được trích từ ba chương đầu của quyển sách “Nhà vật lý và triết gia: Einstein, Bergson và cuộc tranh luận đã làm thay đổi nhận thức của chúng ta về thời gian” (2015) của Jimena ...

30/06/2017 08:30 - Jimena Canales