TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 3 năm 2019
Không có ảnh

Lê Minh Hoan

Giới thiệu

Đổi mới sáng tạo: Góc nhìn từ người nông dân

Thời gian qua, cụm từ “Đổi mới sáng tạo” được nhắc nhiều trên các diễn đàn quốc gia và quốc tế. “Đổi mới sáng tạo” luôn nằm trong các phát biểu của những chính khách, nhà khoa học, doanh nghiệp, ...

21/02/2018 08:00 - Lê Minh Hoan