TiaSang
Thứ hai, Ngày 20 tháng 11 năm 2017
Không có ảnh

Nguyễn Ngọc Mai

Giới thiệu

Tiến sĩ, Trưởng phòng nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống, Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.