TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Ngọc Mai

Giới thiệu

Tiến sĩ, Trưởng phòng nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống, Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.