TiaSang
Thứ 3, Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Không có ảnh

Nguyễn Trương Quý

Giới thiệu

Nhà văn, biên tập viên tại NXB Trẻ.

Bảo tồn và chế tạo di sản đô thị

Ở một góc độ, quá trình đô thị hóa đã làm mất nhiều dấu vết của các công trình lịch sử xa xưa, nhưng ở một góc độ khác, đô thị hóa cũng là một sản phẩm của quá trình tích lũy thặng dư trong lịch sử.

05/08/2017 08:30 - Nguyễn Trương Quý