TiaSang
Thứ 3, Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Không có ảnh

Phạm Đỗ Chí

Giới thiệu

Kinh tế Mỹ năm qua khá ra sao và nhất là chương trình giảm thuế quan trọng hiện tại sẽ đưa nó đi về đâu? Bài này nhìn nhận lại nền kinh tế Mỹ năm qua nhân dịp xét xem nghị trình giảm thuế của đảng Cộng hòa sẽ có thể giúp thêm nền kinh tế Mỹ ra sao, nhất là trong khung cảnh bàn luận sôi nổi đang diễn ra ở điện Capitol, trước khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu chấp thuận một Dự luật Cải cách thuế riêng, khác biệt chi tiết với Dự luật khác đã được Hạ viện thông qua; tuy cả hai đều căn bản dựa trên chương

Giảm thuế sẽ đưa tăng trưởng Mỹ lên thế nào?

Kinh tế Mỹ năm qua khá ra sao và nhất là chương trình giảm thuế quan trọng hiện tại sẽ đưa nó đi về đâu? Bài này nhìn nhận lại nền kinh tế Mỹ năm qua nhân dịp xét xem nghị trình giảm thuế của đảng ...

07/12/2017 08:52 - Phạm Đỗ Chí