TiaSang
Thứ hai, Ngày 20 tháng 11 năm 2017
Không có ảnh

Richard Feynman

Giới thiệu

Giá trị của Khoa học

Trong mọi giá trị của khoa học, giá trị to lớn nhất là quyền tự do nghi ngờ.

10/04/2017 08:00 - Richard Feynman