TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Richard Feynman

Giới thiệu

Giá trị của Khoa học

Trong mọi giá trị của khoa học, giá trị to lớn nhất là quyền tự do nghi ngờ.

10/04/2017 08:00 - Richard Feynman