TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 2 năm 2020
Không có ảnh

Trần Xuân Nam

Giới thiệu

GS.TS chuyên ngành hệ thống mạng, Học viện Kỹ thuật quân sự

Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin “đón” CMCN 4

Tương tự như các cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra trước đây, CMCN4 được kỳ vọng sẽ thay đổi phương thức sản xuất và đời sống xã hội của con người. Ở thế hệ CMCN3 máy tính và công nghệ thông tin ...

08/08/2017 08:00 - Trần Xuân Nam