TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Tags: cơ chế hợp tác

MỚI NHẤT Không có ảnh

Hiệu quả trong hợp tác với Dubna

Hơn 60 năm là thành viên chính thức của Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna JINR (Nga), Việt Nam mới chỉ khai thác được một phần thế mạnh trong đào tạo nhân lực của Dubna. Vì thế, theo GS. TS. ...

22/03/2018 08:00 -