TiaSang
Thứ 5, Ngày 21 tháng 2 năm 2019

Tags: mô hình mô phỏng

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tranh luận về bông hoa đầu tiên trên thế giới

Một số nhà nghiên cứu nói rằng những dự đoán trên cơ sở thống kê dữ liệu đã đem lại một cấu trúc không đúng về bông hoa cổ đại.

07/02/2018 10:05 -