Trường Lũy Quảng Ngãi: Lật giở những điều tưởng là hiển nhiên trong lịch sử