AI trong đọc ảnh y tế: Một tiềm năng lớn đang bị bỏ lỡ