Kiến trúc XHCN ở Vinh: Di sản và ký ức có giá trị?