Đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh: Mạo hiểm nhưng cần thiết