Các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến: Nỗ lực “tẩy xanh”