Nhớ Thầy Phạm Toàn – Người không chịu dạy “ngữ văn”