Nghiên cứu và phát triển ở đại học: Một vài đề xuất