Cơ chế xét duyệt công bằng, minh bạch sẽ cho sản phẩm khoa học chất lượng cao