Sheku Kanneh-Mason: Yêu thích tiếng nói đa dạng trong âm nhạc