Đại dịch COVID-19: Góc nhìn từ vật lý và sinh học cấu trúc