“Cái chết xanh”: Việt Nam trong làn sóng thiên tai dịch bệnh 200 năm trước