Hoành phi, câu đối bằng chữ Quốc ngữ: hồn Trương Ba da hàng thịt