Ứng dụng CNTT ở bậc trung học: Mười điểm cần lưu ý