Skip to content

Bình đẳng giới

Từ một xã hội trọng nam “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, theo thời gian, các hàng rào định kiến giới dành đã dần được xóa bỏ ở Việt Nam, thúc đẩy phụ nữ tham gia nhiều hoạt động kinh tế xã hội hơn. Nhưng những kết quả đó đã đủ để hình thành những giá trị và quy tắc văn hóa mới một cách bền vững và có lợi cho cả hai giới?