Skip to content

Cải cách để phát triển bền vững

Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức cản trở sự phát triển bền vững, đó là sự cạn kiệt các nguồn lực, bất bình đẳng gia tăng, chất lượng quản trị công hạn chế… Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đề xuất một số giải pháp cấp bách cụ thể.