Skip to content

Hộ khẩu

Chuyên đề này phân tích những bất cập của chính sách hộ khẩu hiện nay, sự thiếu công bằng của chính sách di cư nông thôn – đô thị và bức tranh cải cách hộ khẩu ở Trung Quốc.