Skip to content

Mô hình đồng hướng dẫn

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng việc áp dụng mô hình đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì vấn đề cơ chế, thủ tục.