Skip to content

Ngành bán dẫn Việt Nam

Trong cuộc chạy đua bước vào chuỗi giá trị bán dẫn, Việt Nam thực sự có cơ hội? Và nếu có cơ hội, dù là nhỏ nhất, chúng ta cần một lộ trình như thế nào?