Skip to content

Quản lý nhà nước dưới triều Nguyễn

Chuyên đề phân tích và đưa ra những bằng chứng, căn cứ đầy đủ, chi tiết, rõ ràng nhất về những nỗ lực của nhà Nguyễn ở đầu thế kỷ XIX từ tổ chức, xác lập thống nhất lãnh thổ và hành chính ở Việt Nam, cho đến đào tạo đội ngũ trí thức tinh hoa hay “thi