Skip to content

Tiếng nói người trí thức trong thời đại mới

Chuyên đề về giới trí thức chia sẻ những quan điểm về vai trò của người trí thức và những điều kiện cần thiết để họ phát huy được vai trò của mình trong thời đại mới.