Skip to content

Tin sinh học Việt Nam

Với sự giao thoa giữa khoa học tính toán và công nghệ sinh học, Tin sinh học (Bioinformatics) là lĩnh vực nghiên cứu chịu nhiều ảnh hưởng của CMCN 4.