Skip to content

Trí thức hậu thuộc địa

Chuyên đề gồm các bài viết về chân dung sử gia Nguyễn Thế Anh, đối thoại giữa TS Nguyễn Thụy Phương với các GS ngành sử học Trịnh Văn Thảo và GS Pierre Brocheux về vai trò của trí thức thời thuộc địa, hậu thuộc địa, về Việt Nam học.