Skip to content

Y học chính xác

Được dự báo là một phần quan trọng của ngành Y tương lai, y học chính xác sẽ làm thay đổi nhận thức của chúng ta về bệnh tật, chăm sóc sức khỏe, đồng thời tác động đến sự phát triển của nhiều lĩnh vực liên quan như dược, vaccine, thiết bị y tế…