Vài ý kiến về “công trình nội lực”

1/ Xu hướng công tác nghiên cứu đang chiếm ưu thế trên toàn bộ thế giới. Điều này thể hiện rất rõ ở những ngành khoa học cơ bản, đặc biệt là trong vật lý và toán học. Nếu ta giơ bất kỳ một tạp chí toán học có uy tín nào thì sẽ thấy hầu hết các bài báo đề là các bài viết chung. Tôi biết nhiều trường hợp các tác giả viết bài chung mà không hề gặp nhau lần nào trong suốt quá trình nghiên cứu. Không nên lấy tiêu chuẩn nội lực để đánh giá nền khoa học nước nào giỏi hay kém.

2/ Chúng ta không nên nhấn mạnh về công trình nội lực mà nên nhấn mạnh về việc đánh giá các công trình nghiên cứu phải đưa vào các công trình đăng ở các tạp chí quốc tế. Chính việc có một tiêu chuẩn đánh giá đúng đắn sẽ thúc đẩy các nghiên cứu nghiêm túc và qua đó tăng tỷ lệ công trình nội lực,.
3/ Trong tình hình số lượng các bái báo đăng ở tạp chí quốc tế của các tác giả Việt Nam đang ít ỏi thì chúng ta không thể yêu cầu mọi người, mọi đề tài nghiên cứu đều có công trình đăng ở quốc tế được, nhất là công trình nội lực. Số đông các nhà khoa học Việt Nam sẽ không ủng hộ việc này.
Trước mắt nên kêu gọi các nhà quản lý có những chế độ đãi ngộ xứng đáng cho những người có công trình “quốc tế” và ưu tiên những người này khi xét duyệt các đề tài nghiên cứu.

GS.TS Ngô Việt Trung

Tác giả