Tạm dừng mở mới khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục ĐH về việc tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới thuộc khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên ở các trình độ CĐ, ĐH.

Công văn ghi rõ: Triển khai thực hiện Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm đến năm 2020, Bộ GD&ĐT chủ trương rà soát, thống kê và quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian trước mắt, Bộ GD&ĐT sẽ tạm dừng xem xét những hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới thuộc khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên ở các trình độ CĐ, ĐH.

Trên cơ sở kết quả rà soát, quy hoạch mạng lưới và những điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, quy hoạch phát triển nhân lực sư phạm ở từng địa phương và của các vùng, miền ở từng giai đoạn, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành những chính sách cụ thể để cân đối giữa cung và cầu nhân lực sư phạm, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Tác giả