Meson mang điện tích bất thường

Các nhà vật lý ở Belle làm việc tại Phòng thí nghiệm KEK (Nhật Bản) vừa phát hiện một hạt cơ bản mới với những bằng chứng hết sức thuyết phục cho thấy có một số meson chứa tới bốn hạt quark thay vì hai quark như các hạt thông thường.

Meson này được đặt tên là Z(4430) là meson mới đầu tiên phát hiện mang điện tích, và sẽ là một thách thức với mô hình quark. Với phát hiện này, các nhà vật lý sẽ phải kiểm tra lại sự chính xác của Lý thuyết Sắc động học lượng tử, được dùng để lý giải tại sao các hạt quark và phản quark có thể liên kết với nhau và với các hạt khác. Theo Vật lý Việt Nam

Tác giả