Những công nghệ nào cần chuyển giao, theo chính sách nào?

Trong Hội nghị đại biểu QH chuyên trách, các ý kiến thảo luận về dự án Luật Chuyển giao công nghệ đã cho rằng không nên cụ thể hoá việc chuyển giao công nghệ từ nước ta ra nước ngoài hay ngược lại, vì sắp tới theo tiến trình hội nhập kinh tế thế giới sẽ không còn ranh giới đó nữa. Một số ý kiến lại đề nghị quy định rõ những chính sách cụ thể của Nhà nước để thúc đẩy chuyển giao và phát triển thị trường công nghệ.

Có hai loại ý kiến khác nhau về quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ quốc gia. Một số cho rằng Quỹ có chức năng chủ yếu hỗ trợ kinh phí nghiên cứu KHCN cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo. Nhưng một số khác lại đề nghị, không cần lập Quỹ hỗ trợ này mà chỉ cần bổ sung chức năng, nhiệm vụ và vốn cho Quỹ phát triển KH&CN quốc gia.

P.V
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]