Doanh nhân sẽ tham gia Hội đồng tư vấn KH&CN?

Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật KH&CN sửa đổi (có hiệu lực từ 1/1/2014), theo đó 1/3 số thành viên Hội đồng tư vấn KH&CN là đại diện của các tổ chức sản xuất, kinh doanh… tiếp nhận và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Đề cao vài trò ứng dụng KH&CN trong sản xuất

Hội đồng tư vấn KH&CN do người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN thành lập theo thẩm quyền để tư vấn trong việc xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước khi kết thúc nhiệm vụ.

Hội đồng tư vấn KH&CN bao gồm Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN, Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN, Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN và Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, hai thành viên là ủy viên phản biện và các thành viên khác. Các thành viên gồm: 1/3 số thành viên là đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước; 1/3 số thành viên là nhà KH&CN hoạt động trong lĩnh vực KH&CN có liên quan; 1/3 số thành viên là đại diện tổ chức sản xuất – kinh doanh, các tổ chức khác có liên quan.

Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN, Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 thành viên là ủy viên phản biện và các thành viên khác. Các thành viên gồm: 1/3 số thành viên là đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước;  1/3 số thành viên là nhà KH&CN hoạt động trong lĩnh vực KH&CN có liên quan; 1/3 số thành viên là đại diện tổ chức sản xuất – kinh doanh, các tổ chức khác có liên quan nơi dự kiến tiếp nhận, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 thành viên là ủy viên phản biện và các thành viên khác. Các thành viên gồm: 1/3 số thành viên là đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước; 1/3 số thành viên là nhà KH&CN hoạt động trong lĩnh vực KH&CN có liên quan; 1/3 số thành viên là đại diện tổ chức sản xuất – kinh doanh, các tổ chức khác có liên quan, tổ chức dự kiến nhận kết quả của nhiệm vụ KH&CN.

Chịu trách nhiệm về ý kiến phản biện

Hội đồng tư vấn KH&CN làm việc theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, trung thực, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Các thành viên Hội đồng thảo luận công khai về nội dung được giao tư vấn. Ý kiến của các thành viên Hội đồng và kiến nghị của Hội đồng phải được lập thành văn bản. Các thành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình.

Hội đồng tư vấn KH&CN cho điểm theo tiêu chí và thang điểm hoặc xếp loại theo quy định của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng tư vấn KH&CN, kinh phí thuê tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập được dự toán thành một khoản riêng lấy từ kinh phí sự nghiệp KH&CN và giao cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN các cấp quản lý và sử dụng. Thành viên Hội đồng tư vấn KH&CN, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập được trả thù lao cho việc thực hiện nhiệm vụ từ kinh phí quy định tại Khoản này.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]