Quyết định cuối cùng là của hội đồng

Các chủ nhiệm đề tài có quyền cho điểm bài báo của mình trên mức điểm tạp chí trong danh sách tạp chí của Quỹ nhưng phải giải trình chất lượng của bài báo và lý do tại sao không công bố ở tạp chí nằm trong danh sách tạp chí có điểm cao hơn. Hội đồng khoa học ngành sẽ thẩm định và quyết định cách tự cho điểm của chủ nhiệm đề tài có được chấp nhận hay không. Quyết định cho điểm của hội đồng khoa học ngành là quyết định cuối cùng.

Bất kỳ danh sách lựa chọn tạp chí nào dựa trên phương thức thống kê cũng đều không hoàn hảo vì sẽ bỏ qua một số trường hợp ngoại lệ nhất định. Để giảm bớt những bất cập nảy sinh, chúng ta có thể làm như sau:

Ấn định một danh sách tạp chí chung cho tất cả các chuyên ngành, nhưng mỗi chuyên ngành có thể thêm bớt một vài tạp chí trong danh sách đó và do hội đồng khoa học ngành quyết định, nhưng số lượng thêm bớt không vượt quá một biên độ nhất định. Biên độ đó có thể là 5-10% số lượng tạp chí mà các tác giả Việt Nam hay công bố, ví dụ ngành Toán có khoảng 50 tạp chí mà các tác giả Việt Nam hay công bố thì biên độ đó thuộc khoảng từ hai đến năm tạp chí. Tỷ lệ này do Quỹ Nafosted quyết định.

Các chủ nhiệm đề tài có quyền cho điểm bài báo của mình trên mức điểm tạp chí trong danh sách tạp chí của Quỹ nhưng phải giải trình chất lượng của bài báo và lý do tại sao không công bố ở tạp chí nằm trong danh sách tạp chí có điểm cao hơn. Hội đồng khoa học ngành sẽ thẩm định và quyết định cách tự cho điểm của chủ nhiệm đề tài có được chấp nhận hay không. Nếu chấp nhận hay không cách tự cho điểm của chủ nhiệm đề tài thì hội đồng khoa học ngành cần giải trình lý do. Và quyết định cho điểm của hội đồng khoa học ngành là quyết định cuối cùng.

Cách bầu các thành viên hội đồng khoa học ngành từ các chủ nhiệm đề tài cũng có những hạn chế nhất định, vì quy tắc dân chủ bao giờ cũng có khuynh hướng “dân túy”, tức là dễ có khuynh hướng bầu vào hội đồng những người “dễ tính”, thiếu ý thức nâng cao chất lượng các đề tài. Vì vậy vẫn cần thiết kết hợp giữa bầu và quyết định độc lập từ Quỹ. Quỹ có thể cần có những người tư vấn về quyết định độc lập của mình. Những người tư vấn này do Quỹ lựa chọn căn cứ vào sự công tâm, hiểu biết và nhất định phải có tinh thần ủng hộ nâng cao chất lượng nghiên cứu để khoa học Việt Nam hội nhập toàn diện với thế giới. Họ sẽ tư vấn cho Quỹ việc lựa chọn các thành viên của các HĐKH chuyên ngành bên cạnh danh sách các nhà khoa học được cộng đồng bầu chọn.

* Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Đọc thêm:

Nhiều ý kiến trái chiều về danh sách “Tạp chí ISI uy tín”

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&News=9120&CategoryID=36

Nâng cao vai trò của các hội đồng ngành

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&News=9128&CategoryID=36

Tác giả