TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Alexei Volkov*

Giới thiệu

Toán học Việt Nam thời kỳ Trung đại

Lời người dịch: Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài tổng quan Mathematics in Vietnam của giáo sư A. Volkov, chuyên gia nghiên cứu lịch sử toán học Việt Nam thời Trung đại, được in trong Encyclopaedia ...

27/04/2020 07:45 - Alexei Volkov*