TiaSang
Thứ 6, Ngày 7 tháng 5 năm 2021
Không có ảnh

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

Giới thiệu

60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ: Những giá trị cốt lõi cần kế thừa*

Sáu mươi năm trước đây, Ủy ban Khoa học Nhà nước, tổ chức tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày nay, được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 04 tháng 3 năm 1959 của Chủ tịch Nước Việt Nam ...

06/12/2019 08:00 - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh