TiaSang
Thứ 6, Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Cailin O’Connor, James Owen Weatherall

Giới thiệu

Lan truyền thông tin sai lệch thường hiệu quả nhất bằng cách sử dụng một phần của sự thật.

Tại sao tin giả thao túng xã hội?

Lan truyền thông tin sai lệch thường hiệu quả nhất bằng cách sử dụng một phần của sự thật.

21/03/2020 07:08 - Cailin O’Connor, James Owen Weatherall