TiaSang
Thứ 5, Ngày 13 tháng 5 năm 2021
Không có ảnh

Đỗ Lai Thúy

Giới thiệu

Sự chuyển giao từ Nho học sang Tây học

Từ khi bỏ khoa cử trên toàn cõi Việt Nam (1919) đến nay tròn 100 năm. Khoảng cách này đủ độ lùi để chúng ta nhìn nhận lại những điểm được và không/chưa được của giáo dục Nho học và giáo dục Tây học. ...

21/01/2020 07:30 - Đỗ Lai Thúy