TiaSang
Thứ 4, Ngày 2 tháng 12 năm 2020
Không có ảnh

Đỗ Ngọc Diệp

Giới thiệu

Ôn nghèo, nhớ khổ

Viện Toán học duy trì không khí làm việc từ thuở ban đầu rất vui vẻ thú vị. Xin nêu một ví dụ. Một lần cố giáo sư Vũ Quốc Phóng viết lên bảng đen để ở hành lang một bài toán mà mình đang suy nghĩ, ...

12/10/2020 07:30 - Đỗ Ngọc Diệp