TiaSang
Thứ 6, Ngày 29 tháng 5 năm 2020
Không có ảnh

Fukuzawa Yukichi

Giới thiệu

Dẫn nhập. Dưới đây là “Những nguyên tắc đạo lý quan trọng”, được biết như “Luật đạo đức” (Moral code, tiếng Anh), của nhà khai sáng Nhật Bản Minh Trị Fukuzawa Yukichi.

Tu thân yếu lĩnh của Fukuzawa Yukichi: Những nguyên tắc đạo lý quan trọng

Dẫn nhập. Dưới đây là “Những nguyên tắc đạo lý quan trọng”, được biết như “Luật đạo đức” (Moral code, tiếng Anh), của nhà khai sáng Nhật Bản Minh Trị Fukuzawa Yukichi.

21/10/2018 09:23 - Fukuzawa Yukichi