TiaSang
Thứ 7, Ngày 16 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Lê Tuấn Hoa - Phùng Hồ Hải

Giới thiệu

Viện Toán học: Mái nhà chung của các nhà toán học

Hơn năm mươi năm trước, Viện Toán học của Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh, điều kiện vật chất chất thiếu thốn lạc hậu, nguồn nhân lực toán học trên cả nước chưa có đến 50 tiến sĩ, trong ...

12/10/2020 07:15 - Lê Tuấn Hoa - Phùng Hồ Hải