TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Lý Tùng Hiếu

Giới thiệu

TS, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Khai khẩn Nam Bộ: Chứng tích lịch sử của quá trình hợp dung văn hóa đa tộc người

Lịch sử Nam Bộ là quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa của nhiều tộc người (Khmer, Chăm, Việt, Hoa…) một cách liên tục. Những chứng tích còn lại của lịch sử đã phần nào làm sáng tỏ bức tranh đó.

03/10/2017 13:36 - Lý Tùng Hiếu