TiaSang
Thứ 6, Ngày 14 tháng 5 năm 2021
Không có ảnh

Momoki Shiro

Giới thiệu

Tầm nhìn đa tầng về lịch sử Đại Việt thời Lý-Trần

Suốt hơn ba mươi năm nay, tôi say mê nghiên cứu lịch sử Việt Nam, nhất là giai đoạn Lý-Trần. Nhưng tài liệu nghiên cứu về thời Lý-Trần không thể nói là phong phú. Cho nên, một mặt tôi đã cố gắng đọc ...

11/04/2019 08:51 - Momoki Shiro

Sử học Toàn cầu: Một cách tiếp cận mới

Theo xu hướng toàn cầu hóa từ cuối thế kỷ XX, phương pháp luận sử học trên thế giới cũng có những chuyển biến lớn, trong đó có sự phát triển của phương pháp luận sử học toàn cầu (global history) [1]. ...

26/03/2019 09:20 - Momoki Shiro