TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Nguyễn Đức Chiến

Giới thiệu

GS. TS chuyên ngành Vật lý chất rắn, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Những vấn đề cốt lõi của nhóm nghiên cứu mạnh

Trong nhiều phiên họp gần đây của Quỹ Nafosted, vấn đề khoa học Việt Nam cần số lượng công bố hay chất lượng công bố đã được đưa ra tranh luận một cách thẳng thắn giữa các thành viên hội đồng khoa ...

30/08/2017 08:10 - Nguyễn Đức Chiến