TiaSang
Thứ 3, Ngày 11 tháng 8 năm 2020
Không có ảnh

Nguyễn Huy Nhâm

Giới thiệu

Bảo tàng Nhân học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội.

Di chỉ KCH Vườn Chuối: Một khoảng trống trong thực thi luật di sản

Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối rất quan trọng trong hệ thống các di tích khảo cổ học tiền Đông Sơn cho tới Đông Sơn ở phía Bắc. Đây là một địa điểm cư trú lâu dài của người Việt cổ góp phần cung cấp ...

13/12/2017 13:17 - Nguyễn Huy Nhâm